این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شرکت در همایش بدون ارسال مقاله
هزینه حضور آزاد برای دانشجویان مبلغ 700000 ریال و سایرین 1000000 ریال میباشد.

به اطلاع آن دسته از علاقه­مندان که بدون ارسال مقاله خواهان حضور در همایش می­باشند می­رساند. که هزینه حضور آزاد برای دانشجویان مبلغ 700000 ریال و سایرین 1000000 ریال می­باشد. درصورت علاقه پس از واریز وجه به شماره حساب 968083244 بانک تجارت به نام درآمدهای دانشکده مهندسی زراعیتصویر فیش واریزی را به ایمیل همایش به نشانی wrec@sanru.ac.ir و یا تلگرام همایش 09307090045 ارسال فرمایید.back2018-04-16Voting is0 time