این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

🔘مهلت ارسال اصل مقالات ۲۰ اسفند
🔘نتیجه داوری ۲۵ فروردین 
🔘 مهلت ثبت نام ۲ اردیبهشت
🔘 تاریخ برگزاری همایش 10 و 11 اردیبهشت