این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 آقای مهاجر دارابی اظهار نمود که ظرفیت اشتغال مردم در منطقه، کشاورزی می باشد و معیشت آنها از این طریق صورت می گیرد. بیان اینکه آب کم است کمبود آب داریم و یا عدم کشت یک محصول خاص در یک منطقه مشکل خاصی را حل نمی کند. باید راهکار های متناسب و مناسب به کشاورزان ارایه شود که مسولیت اصلی این امر چون گذشته با مسئولان نظام می باشد همانگونه که سیاست های گذشته نیز چه درست چه نادرست از جانب آنان اتخاذ شده است. این مشکلات باید به صورت چند جانبه مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب ارایه شود.back2018-04-30Voting is0 time