این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تقدیر از مقالات برگزیده
ضمن آرزوی توفیق و تشکر از حضور پرشمار و پیگیری پژوهشگران گرامی، به اطلاع می رساند، همزمان با برگزاری آیین پایانی از سوی دبیرخانه همایش به سه مقاله برتر از میان کلیه مقالاتی که ثبت آن ها نهایی شده است جوایزی به رسم تقدیر و یادبود اهدا خواهد شد.

ضمن آرزوی توفیق و تشکر از حضور پرشمار و پیگیری پژوهشگران گرامی، به اطلاع می رساند، همزمان با برگزاری  آیین پایانی از سوی دبیرخانه همایش به سه مقاله برتر از میان کلیه مقالاتی که ثبت آن ها نهایی شده است جوایزی به رسم تقدیر و یادبود اهدا خواهد شد.

back2018-04-18Voting is2 time