این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اقدام برای اسکان و کارگاه
به استحضار کلیه شرکنندگان میرساند، حداکثر تا روز چهارشنبه 1397/2/5 نسبت به ثبت نام در کارگاه و اسکان همایش اقدام فرمایید.

به استحضار کلیه شرکت کنندگان میرساند، حداکثر تا روز چهارشنبه 1397/2/5 نسبت به ثبت نام در کارگاه و اسکان همایش اقدام فرمایید.
این فرصت به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه و اسکان به سربرگهای مورد نیاز مراجعه فرمایید.


back2018-04-22Voting is3 time