این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فرمت ارایه و پوستر مقالات
به منظور دریافت فرمت ارایه و پوستر مقالات، به بخش ثبت نام و ارسال مقالات> فرمت ارایه مقالات (نگارش پوستر) مراجعه کنید.

 به منظور دریافت فرمت ارایه و پوستر مقالات، به بخش ثبت نام و ارسال مقالات> فرمت ارایه مقالات (نگارش پوستر) مراجعه کنید و تا روز شنبه 1397/8/2 ارسال کنید.

back2018-04-23Voting is6 time