این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیش نویس برنامه دو روزه همایش
پیش نویس برنامه دو روزه همایش به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رسد. ضمنا یادآور می شود سایر مقالاتی که در اين فهرست نيستند و مورد پذیرش قرار گرفته اند، با واریز وجه ثبت نهایی شده اند مشمول ارایه به شكل پوستر می باشند.
برنامه ارایه مقالات پوستری نیز به زودی در این سایت قرار داده خواهد شد.

 پیش نویس برنامه دو روزه همایش به شرح ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رسد (براي دريافت برنامه روي عكس كليك كنيد). ضمنا یادآور می شود سایر مقالاتی که در اين فهرست نيستند و مورد پذیرش قرار گرفته  اند، با واریز وجه ثبت نهایی شده اند مشمول ارایه به شكل پوستر می باشند.

برنامه ارایه مقالات پوستری نیز به زودی در این سایت قرار داده خواهد شد.back2018-04-29Voting is3 time