این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 دکتر یخکشی مهم ترین آلاینده های استان را فاضلابهای صنعتی، شهری، روستایی، پسماندهای شهری، سموم و کود کشاورزی و سایر آلاینده ها نامیدند. خشکی دریاچه ها و تالابها، کمبود آب زیر زمینی، شوری آب زیرزمینی، کم آبی بخش های مختلف و آلاینده های منابع آبی باعث بروز چالشهای آبی و محیط زیستی استان می باشد. ایشان مهمترین رویکرد در رفع چالش ها را برنامه ریزی برای توسعه ی منابع آب در حوزه های آبریز به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدیریت تقاضا معرفی کردند و دستیابی به آن را نیازمند مشارکت همه ی نهادها، قوای سه گانه و ذینفعان دانستند. دکتر یخکشی اظهار داشتند سازگاری با کم آبی، احیا و اصلاح قیمت ­های آب جز مهم ترین رویکردها در این مسیر می باشند.back2018-04-30Voting is1 time