این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 مدیر کل هواشناسی استان مازندران با حضور در نخستین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، در زمینه تغییر اقلیم و نقش آن در مدیریت منابع آب سخنرانی کردند. مهندس رضوی اظهار داشتند تغییرات اقلیمی و شرایط آب و هوایی اساس تهیه و تنظیم راهکارها و مدیریتهای اجرایی در مسایل آبی و محیط زیستی می باشد. پدیده ی گرمایشی جهانی که امروزه به آن دچار شده ایم ساخته ی دست بشر می باشد که سبب تغییرات اساسی در محیط زیست به صورت عدم توانایی ذخیره­ی بارندگی ها و یخچالهای طبیعی، ایجاد سیلاب، فرسایش خاک و ... می شود. روند خشکسالی بر اساس روند 7 ساله در کشور رو به افزایش است و در صورت افزایش یا ادامه خشکسالی، خطر پذیری امنیت غذایی و کمبود آب افزایش می یابد.back2018-04-30Voting is0 time