این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 معاون محترم وزارت فرهنگ ضمن حضور در افتتاحیه نخستین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش­های زیست محیطی، در رابطه با نقش ملاحظات فرهنگی در مدیریت منابع آب سخنرانی کردند. ایشان اظهار داشتند "به علت فقدان مدل فرهنگی، استفاده از آب در کشور تبدیل به چالش شده ­است. آب در همه ادیان و فرهنگهای کهن، مقدس شمرده می شود و منبع قدرت، پایداری، همکاری و تضاد بین کشورهای مختلف بوده­ است. آقای سید هادی حسینی در ادامه تاکید کردند که هنوز اهمیت اجتماعی، سیاسی، امنیتی آب به صورت جزیی و عملی بررسی نشده است. راه حل پایدار این مقوله یک بعدی نبوده و رفع این چالش نگاه چند بعدی و همه جانبه را می طلبد. توجه به نحوه­ی توزیع بارندگی در کشور و اقلیم منطقه در مدیریت منابع آبی، مستلزم ایجاد و توسعه­ی مدل­های فرهنگی مصرف آب می­باشد. ایشان به تشریح قدرت سازه­های سنتی چون آب­بندانها که قدرت ذخیره­ی آبهای سطحی را به روش سنتی از گذشته به رخ میکشد پرداخت و متذکر شد که اکنون به علت بی توجهی مسئولان، نقش این سازه­ های مهم در حال افول می­باشد. ایشان دلیل اصلی بی توجهی سیاست گذاران به طرح­های فرهنگی در امور محیط زیست و منابع آبی را در عدم بازدهی کوتاه مدت این طرح ها عنوان و تعریف مبانی و قوانین زیست محیطی برای رودخانه های سطح استان به همراه حفظ منابع آب زیر زمینی را لازم دانستند. 


back2018-04-30Voting is2 time